WALNE ZEBRANIE

W środę 17 maja 2023 roku w Giżyckim Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Oddziału Rejonowego PZERiI w Giżycku na które przybyli zaproszeni goście.

Starosta Powiatu  Mirosław Dżażdżewski, Burmistrz Wojciech Karol Iwaszkiewicz, Z-ca Burmistrza Cezary Piórkowski, Dyrektor CPUiIS Ewa Ostrowska, oraz przedstawiciele Zarządu Okręgowego naszego Związku  Zofia Dębska i Zdzisław Kuś. Walne zebranie obradowało wg ustalonego programu, – przewodniczył kol. Henryk Jurczyk – honorowy Przewodniczący Zarządu Rejonowego. W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego pracowały Komisje: Mandatowo – Skrutacyjna, Porozumiewawcza i Wnioskowa. Sprawozdanie z mijającej 5-letniej działalności Zarządu Rejonowego złożył Przewodniczący Zarządu Kol. Jan Łożyński, natomiast Sprawozdanie Rejonowej Komisji Rewizyjnej Kol. Jan Mazurkiewicz . Po przedstawionych sprawozdaniach odbyła się dyskusja, w trakcie której głos zabrali zaproszeni goście wyrażając słowa uznania dla działalności Związku na rzecz integracji  środowiska seniorów. Po dyskusji na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym wybrano 15-osobowy Zarząd Rejonowy, 3-osobową Komisję Rewizyjną, oraz dwoje delegatów na Zjazd Zarządu Okręgowego PZERiI. Zgodnie Ze statutem ukonstytuowało się Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w skład którego weszli: kol. Jan Łożyński – Przewodniczący, koledzy Zygmunt Raczkowski i Lucjan Pyciak – Wiceprzewodniczący, kol. Halina Oniszczuk – Skarbnik, kol. Barbara Opęchowska – Sekretarz. W trakcie spotkania wystąpiła grupa taneczna pod kierunkiem Piotra Stankiewicza, koleżanki z Koła w Rynie w skeczu pt. “Babcia”, oraz kol. Jerzy Opęchowski w zabawnej interpretacji wierszy. Przerwa w obradach to czas na poczęstunek kawą, herbatą, ciastem. Na zakończenie zebrania głos zabrał nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Rejonowego kol. Jan Łożyński dziękując delegatom za okazane zaufanie oraz deklarując dalszą efektywną pracę na rzecz środowiska seniorów.