WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KOŁA W MIŁKACH

Członkowie Koła nr 1 w Miłkach 18 listopada uczestniczyli w zebraniu sprawozdawczo – wyborczym naszej organizacji.

W spotkaniu tym oprócz emerytów – członków Koła – udział wzięli zaproszeni goście: Pani Barbara Mazurczyk – Wójt gminy Miłki, oraz przedstawiciele Zarządu Rejonowego  – Przewodniczący kol. Jan Łożyński i Skarbnik kol. Halina Oniszczuk. Zebranie prowadziła kol. Halina Cimoch, która po przedstawieniu porządku Zebrania poprosiła Przewodniczącego ustępującego Zarządu Koła o przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za miniony okres. W wyniku niejawnego głosowania wybrano pięcioosobowy Zarząd Koła który na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:

  • GRZONKA Stanisław – Przewodniczący;
  • KNAP Janina – Z-ca Przewodniczącego;
  • SYMONOWICZ Barbara – Skarbnik;
  • SZMUL Elżbieta – Sekretarz;
  • CIMOCH Halina – Członek Zarządu.

Wybrano również delegatów na Rejonowy Zjazd PZERiI w osobach: Grzonka Stanisław i Romanowicz Iwona. 

W dyskusji głos zabrał m.in. Jan Łożyński dziękując ustępującemu Zarządowi za dotychczasową efektywną pracę, szczególnie serdecznie oceniając zaangażowanie  kol. Basi Symonowicz, życząc jednocześnie nowo wybranym władzom sukcesów w kierowaniu pracami Koła na rzecz integracji środowiska seniorów. Głos w dyskusji zabierali również: Janina Knap, Barbara Horoszkiewicz, Anna Chrzanowska. Na zakończenie głos zabrała Pani Barbara Mazurczyk – Wójt Gminy Miłki, ustosunkowując się do zgłaszanych w ramach dyskusji postulatów oraz składając gratulacje nowo wybranemu Zarządowi.