WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE 2018

W dniu 24 maja 2018r. w Giżyckim Centrum Kultury odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów wybranych na zebraniach w Kołach PZERiI na które przybyli zaproszeni goście: Pan Wojciech Iwaszkiewicz – Burmistrz Giżycka, Pan Jacek Łożyński – przedstawiciel Rady Powiatu, Pan Marek Jasudowicz – Wójt Gminy Giżycko, Pan Krzysztof Sołtysiak – Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej “Budowlanych”, Pan Marcin Prusik – reprezentant GCK oraz Pan Sławomir Kędzierski -redaktor GG. 

Walne Zebranie obradowało wg ustalonego programu –  przewodniczył kol. Zygmunt Raczkowski – Z-ca Przewodniczącego Zarządu Rejonowego PZERiI. W trakcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego pracowały Komisje: Mandatowa, Porozumiewawcza i Wnioskowa. Sprawozdanie z 5-letniej działalności związkowej Zarządu Rejonowego złożył Przewodniczący ustępującego Zarządu kol. Jan Łożyński, natomiast sprawozdanie Rejonowej Komisji Rewizyjnej kol. Jan Mazurkiewicz – Przewodniczący. Po przedstawionych sprawozdaniach odbyła się dyskusja w trakcie której głos zabrali zaproszeni goście wyrażając słowa uznania dla działalności Związku na rzecz na rzecz integracji środowiska seniorów. Po dyskusji na wniosek Rejonowej Komisji Rewizyjnej Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. W głosowaniu jawnym wybrano 15-osobowy  Zarząd Rejonowy, 3-osobową Rejonową Komisję Rewizyjną oraz Delegata na Zjazd Zarządu Okręgowego PZERiI. Zgodnie ze Statutem ukonstytuowało się Prezydium Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI w skład którego weszli: kol. Jan Łożyński – Przewodniczący, koledzy Zygmunt Raczkowski i Lucjan Pyciak – Wiceprzewodniczący, kol. Halina Oniszczuk – Skarbnik, kol. Teresa Ejsymont – Sekretarz. W trakcie spotkania Grupa Teatralna GUTW pod kierunkiem Zygmunta Raczkowskiego wystąpiła z patriotyczną inscenizacją słowno – wokalną gorąco przyjętą przez uczestników Zebrania. W czasie przerwy w obradach uczestnicy częstowali się kawą i herbatą oraz smacznym ciastem. Na zakończenie Zebrania głos zabrał nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Rejonowego kol. Jan Łożyński dziękując delegatom za okazane zaufanie oraz deklarując dalszą efektywną pracę na rzecz środowiska seniorów.